سمینار مدیریت مدرن و تعالی سازمانی در مسکو

امروزه بنگاههای اقتصادی کشور در دوران پساتحریم جهت حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمندی هستند. سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان خود پاسخگو باشند، همچنین به سودآوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمان توجه کنند. مدل های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی و قدرتمند تضمینی بر موفقیت اجرای اهداف سازمان می باشند. یکی از معروفترین مدلهای تعالی سازمانی مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپاEFQMمی باشد. لذا به منظور ارتقاء دانش مدیران کشور و به دعوت دانشگاهMGIMOو شرکت توسعه تجارت ویستاندرAugust  2106  در محل دانشگاه و با حمایت بنیاد اروپایی توسعه مدیریت (EFMD) برگزار شد. این سمینارکاملا کاربردی و اختصاصی طراحی شده  بود که علاوه بر بخش تئوری و کارگاهی شامل پنل پرسش  و پاسخ نیز  بود که به کسانی که بتوانند دوره فوق را با موفقیت به پایان برسانند گواهینامه رسمی مدیریت مدرن و تعالی سازمانی EFQM از بنیاد اروپایی توسعه مدیریت و همچنین نخل زرین تعالی سازمانی (ExcellenceGolden Palm) اعطا  گردید است

مدلهای تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی و قدرتمند تضمینی بر موفقیت اجرای اهداف سازمان می باشند. یکی از معروفترین مدلهای تعالی سازمانی مدلEFQMمی باشد.این مدل در سال 1988 در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمانهای اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپا و با حمایت اتحادیه اروپا در بروکسل بلژیک (بوش، رنو، فیات، بی تی، بول، الکترولوکس، ک ال ام، نستله، اولیوتی، فیلیپس، سولزر، فولکس واگن،رازالتو سیبا) در کمیسیون اروپایی مورد توافق و امضا گردید. مدلEFQMدر سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید. این مدل به سرعت مورد توجه سازمان های عمومی و صنایع کوچک اروپایی و غیر اروپایی از جمله کشور ما قرار گرفت و ازآن پیروی می کنند.

مهمترین چالش مدیریت حال حاضر در سازمانها حصول به پایداری سازمانی و سپر حرکت متوازن به سمت بهبود و تعالی است. بنابراین حرکت در مسیر تعالی برای سازمانهای امروزی یک نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 • نقش مدیریت مدرن و تعالی سازمانی در توسعه فروش و ارتباطات بین الملل
 • معرفی معیارها، اهداف، ارزیابی و اجرای مدل تعالی و سرآمدی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)
 • تأثیر استقرار سیستمEFQMدر سازمان ها و نقش آن در جذب، نگهداری و وفادارسازی مشتریان
 • نقش الگوها و ابزارهای نوین مدیریتی و تعالی سازمانی در توسعه تجارت جهانی و تعامل باWTO
 • دستیابی به دانش کاربردی علوم کسب و کار موفق جهانی و تعالی سازمانی EFQM و مدل سازی آن جهت استفاده در داخل کشور
 • شناخت دقیقی نسبت به نقاط قوت سازمان و موارد قابل بهبود بدست می آید.
 • برنامه ریزی منسجم و دقیق برای تلاش مستمر در جهت ارتقاء سطح خدمات و یا محصولات سازمان را انجام می دهد.
 • فرآیندگرایی را در سطح سازمان اشاعه داده و قابلیت اندازه گیری و بهبود اثربخشی فرآیندها را حادث می نماید.
 • عملکرد کل و جزء سازمان را قابل روئت نموده و بهبود را فراهم می آورد.

عمده کاربرد مدل تعالی سازمانیEFQMحرکت دادن سازمان در مسیر سرآمدی با هدف بهترین شدن است.مهمترین کاربردهای مدلEFQMرا می توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

 • ابزاری برای خود ارزیابی و خود شناسی سازمان
 • ابزاری برای الگوبرداری و مقایسه با بهترین ها
 • مبنایی برای ایجاد زبان و تفکر مشترک در تمامی حوزه های سازمانی
 • سازوکاری برای نظام مدیریت سازمان
 • ابزاری برای بهگزین(Bench mark)با سایر سازمانها

با توجه به چالشهای سیاسی که کشورمان با آن رو به روست و محدودیت های اعمال شده از سوی قدرتهای بزرگ ضرورت پرداختن بهEFQMانکار ناپذیر است.

برچسب ها: سمینار مدیریت مدرن و تعالی سازمانی در مسکو